Nieuws
1 | 52 | 53 | 54 | 55 | 5
15-12-2014
Op zondag 21-12-2014 om 12:30 uur komt Corpex op t ... Lees meer
16-1-2014
Corpex Software heeft nu ook een app waarmee je on ... Lees meer
11-10-2011
UNIT4 introduceert ERP-systeem voor productiebedri ... Lees meer
23-9-2011
Wij zijn enorm trots u te mogen mededelen. Dat van ... Lees meer
3-8-2010
Corpex software beschikt nu over een uitbreid ... Lees meer

Ja, stuur mij vrijblijvend meer informatie en een kostenopgaaf:Algemene voorwaarden

 Algemene Voorwaarden P&O Software B.V. – versie 1.0

 

 

 Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1. Afnemer: de partij die met Leverancier een Overeenkomst sluit, een Offerte van Leverancier heeft ontvangen, een door Leverancier aangeboden Offerte heeft ondertekend of anderszins een rechtsverhouding met Leverancier is aangegaan;

2. Data: alle door Afnemer in de Programmatuur ingevoerde en met behulp van de Programmatuur verwerkte gegevens;

3. Externe Programmatuur: de Programmatuur die door een ander dan Leverancier is vervaardigd, maar door Leverancier aan Afnemer wordt geleverd;

4. Externe Producten: de Producten die door een ander dan Leverancier zijn vervaardigd, maar door Leverancier aan Afnemer worden geleverd;

5. Leverancier: P&O Software B.V., gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende te Boschdijk 762, 5624CL, KVK-nummer 17086953, mede handelend onder de naam “Corpex”;

6. Maatwerkprogrammatuur: de Programmatuur die door Leverancier op maat is ontwikkeld voor Afnemer;

7. Offerte: een door Leverancier aan Afnemer uitgebracht voorstel tot het afsluiten van een Overeenkomst, in welk voorstel bijvoorbeeld de opgave van prijs en leveringscondities voor een order of project zijn opgenomen.

8. Overeenkomst: elke overeenkomst die tussen Partijen tot stand is gekomen of andere rechtsverhouding die Partijen zijn aangegaan;

9. Partijen: Leverancier en Afnemer gezamenlijk;

10. Producten: de door Leverancier geleverde Producten, zoals hardware;

11. Programmatuur: de computerprogrammatuur die door Leverancier aan Afnemer ter beschikking is gesteld, zoals nader beschreven in de Overeenkomst;

12. Standaardprogrammatuur: de Programmatuur die door Leverancier is vervaardigd voor meerdere klanten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten van Leverancier, waarbij Leverancier diensten en/of goederen van welke aard onder welke benaming dan ook aan Afnemer levert. Door ondertekening van een Overeenkomst met Leverancier en/of door het feitelijk uitvoering geven aan een (nog) niet getekende Offerte of overeenkomst verklaart Afnemer bekend te zijn met de algemene voorwaarden en akkoord te gaan met de toepasselijkheid en inhoud ervan.

2. Algemene voorwaarden of (inkoop)voorwaarden van Afnemer zijn nimmer van toepassing op de rechtsverhoudingen die Afnemer met Leverancier aangaat.

3. Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de Overeenkomst ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zo veel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.

4. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde in alle redelijkheid en billijkheid en/of van rechtswege door Leverancier worden gewijzigd. Nieuwe versies van de algemene voorwaarden worden door Afnemer geaccepteerd wanneer hij gebruik blijft maken van de diensten, Programmatuur of Producten van Leverancier en de Overeenkomst niet opzegt. De nieuwste versie van de Algemene Voorwaarden zal Afnemer kosteloos toegestuurd krijgen wanneer hij Leverancier daar om verzoekt.

5. Het afwijken van deze algemene voorwaarden voor het overige kan alleen schriftelijk door Partijen worden overeengekomen.

6. Wanneer een bepaling in deze algemene voorwaarden in strijd is met een bepaling in de Overeenkomst, prevaleert de bepaling in de Overeenkomst.

 

Artikel 3. Offertes en werkzaamheden

1. Alle Offertes en andere uitingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij door Leverancier schriftelijk anders is aangegeven.

2. Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Leverancier verstrekte gegevens waarop Leverancier zijn Offerte baseert en zijn werkzaamheden en dienstverlening zal uitvoeren. Afnemer betracht steeds de uiterste zorg dat de eisen waaraan de prestatie van Leverancier dient te voldoen, juist en volledig zijn. In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, websites, offertes, reclamemateriaal, normalisatiebladen e.d. vermelde maten en gegevens zijn voor Leverancier niet bindend, behoudens indien door Leverancier uitdrukkelijk anders is vermeld.

3. Wanneer de geleverde Programmatuur of Producten niet voldoen aan de eisen en verwachtingen van Afnemer, zal Leverancier daarvoor niet aansprakelijk zijn wanneer deze eisen en verwachtingen geen deel uit maken van de Overeenkomst of niet schriftelijk door Leverancier zijn geaccordeerd.

 

Artikel 4. Prijs en betaling

1. Alle door Leverancier opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de opgegeven prijzen in euro’s en dient Afnemer alle betalingen in euro’s te voldoen.

2. Alle door Leverancier afgegeven voorcalculaties en begrotingen (niet zijnde licentievergoedingen) hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Leverancier schriftelijk anders kenbaar maakt. Aan een door Leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting kunnen door Afnemer nimmer rechten of verwachtingen worden ontleend. Een door Afnemer aan Leverancier kenbaar gemaakt beschikbaar budget geldt nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs voor de door Leverancier te verrichten prestaties. Uitsluitend indien zulks tussen Partijen schriftelijk is overeengekomen, is Leverancier gehouden Afnemer te informeren bij dreigende overschrijding van een door Leverancier afgegeven voorcalculatie of begroting.

3. Leverancier is gerechtigd om alle overeengekomen vergoedingen te indexeren. Indexering vindt plaats aan de hand van de CBS Dienstenprijsindex (DPI), reeks 2010=100, van januari ten opzichte van januari van het voorafgaande jaar.

4. Wanneer een toeleverancier van Externe Programmatuur of Externe Producten haar prijzen verhoogt, is Leverancier gerechtigd om deze verhoging door te berekenen aan Afnemer.

5. Indien Afnemer bestaat uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen, is elk van die personen hoofdelijk gehouden de aan Leverancier verschuldigde bedragen te voldoen.

6. Ter zake de door Leverancier verrichte prestaties en de daarvoor door Afnemer verschuldigde bedragen levert de administratie van Leverancier volledig bewijs op, onverminderd het recht van Afnemer tot het leveren van tegenbewijs.

7. Aan Leverancier verschuldigde bedragen worden door Afnemer betaald volgens de overeengekomen dan wel op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling zal Afnemer binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Leverancier is gerechtigd om het facturatieproces elektronisch uit te voeren.

8. Indien Afnemer de verschuldigde bedragen niet of niet tijdig betaalt, is Afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke handelsrente verschuldigd. Indien Afnemer na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Leverancier de vordering uit handen geven, in welk geval Afnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen alle kosten berekend door externe deskundigen.

 

Artikel 5. Vertrouwelijkheid, gegevensverwerking en beveiliging

1. Afnemer en Leverancier dragen er zorg voor dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd wanneer deze door één der Partijen als zodanig zijn aangeduid.

2. Vertrouwelijke gegevens mogen worden verstrekt indien een wettelijke plicht of een rechterlijk bevel de openbaarmaking van de gegevens gebiedt. De gegevensverstrekkende partij dient zijn wederpartij zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van de gegevensverstrekking.

3. Indien Leverancier dit van belang acht voor de uitvoering van de Overeenkomst, zal Afnemer Leverancier desgevraagd onverwijld schriftelijk informeren over de wijze waarop Afnemer uitvoering geeft aan zijn verplichtingen op grond van wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.

4. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Afnemer wordt gehouden of waarvoor Afnemer op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Afnemer bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Leverancier toegerekend moeten worden.

5. De verantwoordelijkheid voor de gegevens die met gebruikmaking van een door Leverancier of door de toeleveranciers van Leverancier verleende dienst worden verwerkt, ligt uitsluitend bij Afnemer. Afnemer staat er jegens Leverancier voor in dat de inhoud, het gebruik en/of de verwerking van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van een derde. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen elke rechtsvordering van derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

6. Indien Leverancier op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen Partijen schriftelijk overeengekomen. Leverancier staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van gegevens wanneer deze beveiliging feitelijk door de toeleveranciers van Leverancier wordt verzorgd.

7. Wanneer Leverancier op verzoek van Afnemer bewerkingen uitvoert ten aanzien van de Data of andere gegevens van Afnemer (bijvoorbeeld in het kader van foutherstel), zal Afnemer zorg dragen voor een deugdelijke back-up. Leverancier is niet aansprakelijk als door Afnemer schade wordt geleden bij de uitvoering van dergelijke bewerkingen, bijvoorbeeld door dataverlies.

8. Indien Leverancier op grond van een verzoek of een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie of in verband met een wettelijke verplichting werkzaamheden verricht met betrekking tot gegevens van Afnemer, de medewerkers van Afnemer en/of diens gebruikers, zullen alle daaraan verbonden kosten aan Afnemer in rekening worden gebracht.

9. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst of anderszins gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten is Leverancier gerechtigd Afnemer toegangs- of identificatiecodes toe te wijzen. Leverancier is gerechtigd toegewezen toegangs- of identificatiecodes te wijzigen. Afnemer behandelt de toegangs- en identificatiecodes vertrouwelijk en met zorg en maakt deze slechts aan geautoriseerde personeelsleden kenbaar. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten die het gevolg zijn van gebruik of misbruik dat van toegangs- of identificatiecodes wordt gemaakt, tenzij het misbruik mogelijk is geweest als rechtstreeks gevolg van een handelen of nalaten van Leverancier.

 

Artikel 6. Rechten, voorbehouden

1. Producten, Programmatuur, dienstverlening, werkzaamheden en gebruiksrechten, worden in voorkomend geval aan Afnemer verleend onder de voorwaarde dat Afnemer alle uit de Overeenkomst verschuldigde vergoedingen volledig heeft betaald. Indien Partijen voor de verlening van een gebruiksrecht op de Programmatuur of de levering van een Product een periodieke betalingsverplichting van Afnemer zijn overeengekomen, komen deze zaken aan Afnemer toe zolang hij zijn periodieke betalingsverplichting nakomt.

2. Leverancier kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, Producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, Programmatuur, databestanden en (tussen-)resultaten van de dienstverlening van Leverancier onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot levering of overdracht, totdat Afnemer alle aan Leverancier verschuldigde bedragen heeft voldaan.

 

Artikel 7. Rechten van Intellectuele Eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de op grond van de Overeenkomst ontwikkelde of aan Afnemer ter beschikking gestelde Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, Offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers.

Afnemer verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die hem in de Overeenkomst uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar aan derden en niet sublicentieerbaar.

2. Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit de Programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.

3. Ook indien de Overeenkomst niet uitdrukkelijk in een bevoegdheid daartoe voorziet, is het Leverancier toegestaan technische voorzieningen aan te brengen ter bescherming van de Programmatuur, apparatuur, databestanden, websites en dergelijke in verband met een overeengekomen beperking in de inhoud of de duur van het recht tot gebruik van deze objecten. Het is Afnemer nimmer toegestaan een dergelijke technische voorziening te (laten) verwijderen of te (laten) omzeilen.

4. Afnemer garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Leverancier van apparatuur, computerprogrammatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo’s, hyperlinks etc.), databestanden of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Afnemer vrijwaart Leverancier tegen elke aanspraak van een derde die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van die derde.

5. Slechts indien Partijen zulks overeenkomen, zullen de intellectuele eigendomsrechten op Maatwerkprogrammatuur toekomen aan Afnemer.

6. Wanneer Afnemer Externe Programmatuur aanschaft, zal het gebruiksrecht daarop aan Afnemer worden geleverd door en volgens de licentievoorwaarden van de toeleverancier van de Externe Programmatuur. Deze licentievoorwaarden gelden dus tussen Afnemer en de Leverancier van de Externe Programmatuur.

 

Artikel 8. Medewerkingsverplichtingen

1. Partijen erkennen dat het welslagen van werkzaamheden op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in de regel afhankelijk is van een juiste en tijdige onderlinge samenwerking. Om een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier mogelijk te maken zal Afnemer Leverancier steeds tijdig alle door Leverancier nuttig, nodig en wenselijk geachte gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Indien Afnemer in het kader van het verlenen van medewerking aan de uitvoering van de Overeenkomst eigen personeel en/of hulppersonen inzet, zullen dit personeel en deze hulppersonen beschikken over de noodzakelijke kennis, deskundigheid en ervaring.

2. Afnemer draagt het risico van de selectie, het gebruik, de toepassing en het beheer in zijn organisatie van de apparatuur, programmatuur, websites, databestanden en andere producten en materialen en van de door Leverancier te verlenen diensten. Afnemer zelf draagt zorg voor de juiste installatie, montage en ingebruikneming en voor de juiste instellingen van de apparatuur, Programmatuur, websites, databestanden en andere Producten en materialen.

3. Indien Afnemer de voor de uitvoering van de Overeenkomst door Leverancier nuttig, nodig of wenselijk geachte gegevens, documenten, apparatuur, computerprogrammatuur, materialen of medewerkers niet, niet tijdig, niet volledig of anderszins niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Leverancier stelt of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Leverancier het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft Leverancier tevens het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd het recht van Leverancier tot uitoefening van enig ander wettelijk en/of overeengekomen recht. Leverancier blijft gerechtigd om overeengekomen vergoedingen in rekening te brengen.

4. Wanneer Leverancier door een oorzaak die voor rekening en risico van Afnemer komt Producten, Programmatuur of andere diensten niet kan leveren, is Leverancier gerechtigd om Afnemer de kosten van deze zaken in rekening te brengen als ware deze zaken wel geleverd.

5. Ingeval medewerkers van Leverancier op locatie van Afnemer werkzaamheden verrichten, draagt Afnemer kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals een werkruimte met computer-, data-, internet- en telecommunicatiefaciliteiten. De werkruimte en faciliteiten zullen voldoen aan alle wettelijke en overigens geldende eisen betreffende arbeidsomstandigheden. Afnemer vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden, waaronder medewerkers van Leverancier, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van handelen of nalaten van Afnemer of van onveilige situaties in diens organisatie. Afnemer zal de binnen zijn organisatie geldende huis- en beveiligingsregels vóór aanvang van de werkzaamheden aan de door Leverancier ingezette medewerkers kenbaar maken.

6. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst gebruik wordt gemaakt van computer-, data- of telecommunicatiefaciliteiten, waaronder internet, is Afnemer verantwoordelijk voor de juiste keuze van de daarvoor benodigde middelen en voor de tijdige en volledige beschikbaarheid ervan, behoudens voor die faciliteiten welke onder direct gebruik en beheer van Leverancier staan. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten.

 

Artikel 9. Ontwikkeling, oplevering en implementatie van Programmatuur

1. Ontwikkelwerkzaamheden van Leverancier worden steeds uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in Overeenkomst leverancier uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat bovendien voldoende bepaalbaar is omschreven.

2. De ontwikkeling van Maatwerkprogrammatuur vindt plaats aan de hand van tussen Partijen uitdrukkelijk overeengekomen specificaties. Wanneer Afnemer gedurende de ontwikkelwerkzaamheden aanpassingen of aanvullingen wenst, zal Leverancier daar een afzonderlijk voorstel voor doen en zullen Partijen een aanvullende vergoeding overeenkomen. Leverancier blijft gerechtigd om de initieel overeengekomen vergoeding voor de ontwikkelwerkzaamheden aan Afnemer in rekening te brengen.

3. Programmatuur wordt in beginsel ‘as is’ opgeleverd, op een wijze ter keuze van Leverancier.

4. Wanneer Partijen zulks schriftelijk overeen zijn gekomen, zal Leverancier de installatie en de implementatie van de Programmatuur en zo nodig dataconversie verzorgen. Een acceptatietestprocedure dient tevens afzonderlijk door Partijen overeen te worden gekomen. 

5. De datum van oplevering is de datum waarop Leverancier de Programmatuur aan Afnemer ter beschikking heeft gesteld. De Programmatuur wordt geacht naar tevredenheid te zijn opgeleverd wanneer deze:

 

a. Afnemer twee weken na de datum oplevering niet anders heeft gemeld aan Leverancier;

b. Afnemer de Programmatuur in gebruik heeft genomen.

Artikel 10. Leveringstermijnen

1. Alle door Leverancier genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen en (oplever)data zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die hem bij het aangaan van de Overeenkomst bekend waren. Door Leverancier genoemde of tussen Partijen overeengekomen tussentijdse (oplever)data, gelden steeds als streefdata, binden de Leverancier niet en hebben steeds slechts een indicatief karakter. Leverancier spant zich er redelijkerwijs voor in uiterste (leverings)termijnen en uiterste (oplever)data zoveel mogelijk in acht te nemen.

2. De haalbaarheid van overeengekomen termijnen is afhankelijk van de omstandigheden bij Afnemer. Wanneer het overschrijden van een termijn door Leverancier voor rekening van Afnemer is (bijvoorbeeld doordat de IT-omgeving van Afnemer anders is dan beschreven, doordat medewerkers van Afnemer niet voldoende beschikbaar zijn dan wel onvoldoende medewerking verlenen of doordat Afnemer meerwerk wenst), zal Afnemer geen recht hebben op schadevergoeding, opschorting van betaling of ontbinding van de Overeenkomst.

3. Leverancier is niet gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum die vanwege buiten zijn macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de Overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kan worden. Evenmin is Leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste (oplever)datum of (leverings)termijn als Partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de Overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) of een wijziging van de aanpak van de uitvoering van de Overeenkomst zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Leverancier en Afnemer in overleg treden om de gevolgen van de overschrijding voor de verdere planning te bespreken.

4. De enkele overschrijding van een door Leverancier genoemde of tussen Partijen overeengekomen al dan niet uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum brengt Leverancier niet in verzuim. In alle gevallen - derhalve ook ingeval Partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste (leverings)termijn of (oplever)datum zijn overeengekomen - komt Leverancier wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat Afnemer hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

5. Leverancier is niet aansprakelijk voor niet tijdige, gebrekkige of niet volledige levering van Externe Programmatuur of Externe Producten door toedoen van de toeleverancier daarvan.

 

Artikel 11. Detachering

1. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing wanneer Leverancier op grond van de Overeenkomst tegen vergoeding één of meer van zijn medewerkers aan Afnemer ter beschikking stelt, welke medewerker(s) onder leiding en toezicht van Afnemer werkzaamheden voor Afnemer zullen gaan verrichten.

2. De medewerker zal alleen de werkzaamheden verrichten, zoals die tussen Partijen in de Overeenkomst zijn vastgelegd.

3. Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, zal de medewerker op basis van veertig uur per week tijdens gebruikelijke kantooruren op reguliere werkdagen aan Afnemer ter beschikking worden gesteld. Wanneer Afnemer buiten deze tijden om uitdrukkelijk wel of geen gebruik wil maken van de medewerker, zal hij dit van te voren overeen moeten komen met Leverancier.

4. Leverancier is gerechtigd om een overwerkvergoeding en reiskostenvergoeding te berekenen. Afnemer kan de hoogte hiervan bij Leverancier opvragen.

5. Partijen zullen de duur van de detachering in de Overeenkomst vastleggen. Bij gebreke van een termijn, zal de detachering voor onbepaalde tijd zijn. Wanneer de detachering voor onbepaalde tijd is, zal Afnemer deze kunnen beëindigen door schriftelijke opzegging met een opzegtermijn van een maand.

6. Leverancier zal zich er redelijkerwijs voor inspannen dat de medewerker beschikbaar blijft gedurende de overeengekomen termijn. Leverancier heeft te allen tijde het recht de medewerker te vervangen door een medewerker met vergelijkbare kwalificaties en kunde, ook wanneer de Overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering van de werkzaamheden door een bepaalde persoon.

7. Wanneer de medewerker aantoonbaar niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoet of gedurende lange termijn ziek is, zal Afnemer schriftelijk om vervanging van medewerker kunnen verzoeken. Leverancier zal het verzoek behandelen en zo nodig zorgen voor vervanging van de medewerker. Indien vervanging blijvend niet mogelijk is, zal Afnemer de detachering kunnen beëindigen. Betalingsverplichtingen betreffende reeds verrichtte werkzaamheden zullen in stand blijven.

8. Afnemer zal ervoor zorgen dat de werkomstandigheden en arbeidstijden van de medewerker die door Leverancier ter beschikking is gesteld, voldoen aan de wetgeving en daaruit vloeiende voorschriften.

9. Leverancier is verantwoordelijk voor de tijdige en volledige afdracht van de voor de ter beschikking gestelde medewerker in verband met de Overeenkomst met Afnemer te betalen loonbelasting, premies voor sociale verzekeringen en omzetbelasting. Leverancier vrijwaart Afnemer voor alle vorderingen van de Belastingdienst dan wel van de instanties voor uitvoering van sociale verzekeringswetgeving die vanwege de Overeenkomst met Afnemer verschuldigd zijn, onder de voorwaarde dat Afnemer Leverancier onverwijld schriftelijk informeert over het bestaan en de inhoud van de vordering en de afhandeling van de zaak, waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Leverancier. Afnemer zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan Leverancier verlenen om zich, indien nodig in naam van Afnemer, tegen deze vorderingen te verweren.

10. Leverancier aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de selectie van de ter beschikking gestelde medewerker dan wel voor de resultaten van werkzaamheden die onder toezicht en leiding van Afnemer tot stand zijn gekomen.

11. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die de ter beschikking gestelde medewerker lijdt gedurende of in verband met de aan hem opgedragen werkzaamheden. Afnemer vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken van derden voortvloeiende uit of terug te voeren op de werkzaamheden verricht door de ter beschikking gestelde medewerker in het kader van de Overeenkomst. Afnemer vrijwaart Leverancier voor elke aansprakelijkheid voortvloeiende uit lichamelijk letsel of dood van de ter beschikking gestelde medewerker verband houdende met de uitoefening van de tussen Leverancier en Afnemer aangegane overeenkomst.

Artikel 12. Consultancy

1. De bepalingen in dit artikel zijn van toepassing wanneer Leverancier op grond van de Overeenkomst diensten op het gebied van consultancy, advisering of projectmanagement levert aan Afnemer.

2. De door Leverancier voor de uitvoering van deze diensten aangestelde medewerker, zal te allen tijde mogen worden vervangen door een medewerker met vergelijkbare kwalificaties en kunde.

3. De diensten worden geleverd tegen de geldende uurtarieven van Leverancier. Deze kunnen door Afnemer te allen tijde bij Leverancier worden opgevraagd. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt facturatie maandelijks achteraf. Leverancier zal Afnemer op de voor Leverancier gebruikelijke wijze rapporteren over de uitgevoerde werkzaamheden en tijdsbesteding.

4. Wanneer Afnemer gebruik maakt van adviezen van Leverancier, komt dit voor rekening en risico van Afnemer.

5. Afnemer zal Leverancier de omstandigheden melden die voor Leverancier van belang zijn of kunnen zijn, zoals over de wijze van rapporteren, de vraagpunten waarvoor Afnemer aandacht wenst, prioriteitenstelling van Afnemer, beschikbaarheid van middelen en personeel van Afnemer en bijzondere of voor Leverancier mogelijk niet bekende feiten of omstandigheden.

6. In verband met de continuïteit van de werkzaamheden zal Afnemer een contactpersoon aanwijzen die voor de duur van de dienstverlening van Leverancier als zodanig zal/zullen fungeren. Contactpersonen van Afnemer zullen beschikken over de nodige ervaring, kennis en inzicht in de gewenste doelstellingen van Afnemer.

7. Afnemer zal zorg dragen voor de verdere verspreiding en kennisneming van de door Leverancier verstrekte inlichtingen binnen de organisatie van Afnemer deze inlichtingen mede op basis daarvan beoordelen en Leverancier hiervan op de hoogte stellen.

8. De intellectuele eigendomsrechten die rusten op door Leverancier opgestelde rapportages of andere documentatie, blijven berusten bij Leverancier. Afnemer krijgt slechts het recht om deze documentatie te gebruiken voor zijn eigen organisatie en zal de documentatie niet aan anderen ter beschikking stellen of wijzigen.

 

Artikel 13. Ontbinding en opzegging van de Overeenkomst

1. Als in de Overeenkomst zaken zijn vastgelegd rond ontbinding en opzegging, dan prevaleren de daarop ziende bepalingen uit de Overeenkomst voor zover deze in strijd zijn met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.

2. Aan Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst. Betalingsverplichtingen van Afnemer en alle andere verplichtingen tot medewerking door de Afnemer of een door de Afnemer in te schakelen derde gelden steeds als wezenlijke verplichtingen uit de Overeenkomst.

3. Indien Afnemer op het moment van de ontbinding als bedoeld in het vorige lid reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Afnemer bewijst dat Leverancier ten aanzien van het wezenlijke deel van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Leverancier vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

4. Indien de Overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der Partijen na goed overleg en onder opgave van redenen schriftelijk worden opgezegd. Indien tussen Partijen geen opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

5. Afnemer is nimmer gerechtigd een Overeenkomst van dienstverlening of van opdracht welke voor bepaalde tijd is aangegaan, tussentijds op te zeggen.

6. Leverancier is gerechtigd om de Overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen indien:

 

a. Afnemer - al dan niet voorlopig - surséance van betaling wordt verleend;

b. ten aanzien van Afnemer faillissement wordt aangevraagd;

c. de onderneming van Afnemer wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen;

d. de beslissende zeggenschap over de onderneming van Afnemer wijzigt of de onderneming van Afnemer fuseert of wordt overgenomen.

Leverancier is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van Afnemer vervalt het recht tot gebruik van aan Afnemer ter beschikking gestelde Programmatuur, websites, medewerkers en dergelijke van rechtswege, tenzij Leverancier anders beslist.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

1. De totale aansprakelijkheid van Leverancier wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of uit enige andere hoofde, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

2. Indien de Overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de Overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (excl. BTW) bedongen voor één jaar.

3. Indien de schade ontstaat vanwege het gebruik van de Programmatuur, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot een bedrag dat gesteld wordt op het totaal van de licentievergoeding die tussen Partijen is overeengekomen voor een jaar.

4. Indien de schade ontstaat door support- en onderhoudswerkzaamheden van Leverancier, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot een bedrag dat gesteld wordt op het totaal van de support en onderhoudsvergoeding die tussen Partijen is overeengekomen voor een jaar.

5. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, meer bedragen dan € 250.000,00.

6. De aansprakelijkheid van Leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van klanten van Afnemer, schade verband houdende met het gebruik van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven zaken, materialen of computerprogrammatuur van derden en schade verband houdende met de inschakeling van door Afnemer aan Leverancier voorgeschreven toeleveranciers is uitgesloten. Eveneens is uitgesloten de aansprakelijkheid van Leverancier wegens verminking, vernietiging of verlies van gegevens of documenten.

7. Wanneer Afnemer een taxateur of adviseur wil inschakelen voor de vaststelling van de door hem geleden schade, zullen de kosten daarvan volledig voor rekening van Afnemer komen. De kosten die Leverancier moet maken ter vaststelling van de schade die door Afnemer al dan niet beweerdelijk is geleden, komen voor rekening van Afnemer.

8. De uitsluitingen en beperkingen van de aansprakelijkheid van Leverancier, zoals omschreven in de voorgaande leden van dit artikel, laten de overige uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid van Leverancier geheel onverlet. Bijzondere bepalingen betreffende aansprakelijkheid prevaleren boven algemene bepalingen.

9. Tenzij nakoming door de Leverancier blijvend onmogelijk is, ontstaat de aansprakelijkheid van Leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst slechts indien Afnemer Leverancier onverwijld schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn voor de zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Leverancier ook na die termijn toerekenbaar blijft tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, opdat Leverancier in de gelegenheid wordt gesteld adequaat te reageren.

10. Leverancier is niet verantwoordelijk voor de controle van de juistheid van de door Afnemer met behulp van de Programmatuur gegenereerde gegevens. Afnemer zal de juistheid van deze gegevens zelf controleren.

11. Leverancier is jegens Afnemer niet aansprakelijk voor elke (directe of indirecte) schade welke is ontstaan door beschadiging, diefstal en/of verlies van de Data, tenzij de schade aantoonbaar zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld.

12. Leverancier is niet aansprakelijk voor de schade die ontstaat door het gebruik van Externe Programmatuur of Externe Producten door Afnemer, tenzij de schade zijn oorzaak vindt in opzet of grove schuld. Wanneer zich fouten en gebreken in de Externe Programmatuur of Externe Producten voordoen of Afnemer ten aanzien van de Externe Programmatuur of Externe Producten garanties wil claimen, dient hij zich te wenden tot de fabrikant daarvan.

13. Afnemer vrijwaart Leverancier van alle aanspraken die door derden vanwege de verwerking van de Data op Leverancier (zouden kunnen) worden gemaakt, waaronder de aanspraken die zijn gebaseerd op privacyregelgeving.

14. Afnemer staat ervoor in dat de verwerking van de Data rechtmatig en in overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving plaatsvindt.

15. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de schade zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 6 maanden na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Leverancier meldt en Afnemer binnen die termijn actie onderneemt om de schade vast te stellen en te beperken. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van het boekjaar waarin de vordering is ontstaan.

16. Afnemer vrijwaart Leverancier volledig voor alle aanspraken van derden wegens het gebruik van door Leverancier geleverde Producten, Programmatuur of diensten.

17. Het bepaalde in dit artikel alsmede alle andere beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid genoemd in deze algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van alle (rechts)personen waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient.

 

Artikel 15. Overmacht

1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige met Afnemer overeengekomen garantieverplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan:

 

a. Overmacht van toeleveranciers van Leverancier;

b. Het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Afnemer aan Leverancier zijn voorgeschreven;

c. Gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Afnemer aan Leverancier is voorgeschreven;

d. Overheidsmaatregelen;

e. Elektriciteitsstoringen;

f. Storing van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten;

g. Oorlog;

h. Werkbezetting;

i. Staking;

j. Algemene vervoersproblemen;

k. De onbeschikbaarheid van één of meer personeelsleden.

2. Indien een overmachtsituatie langer dan negentig dagen duurt, heeft elk der Partijen het recht om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst is gepresteerd, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets verschuldigd zijn.

 

Artikel 16. Wijziging en meerwerk

1. Indien Leverancier op verzoek of met voorafgaande instemming van Afnemer werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen werkzaamheden en/of prestaties vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties

door Afnemer worden vergoed volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens de gebruikelijke (uur)tarieven van Leverancier. Leverancier is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en hij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

2. Afnemer aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Afnemer en Leverancier kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Afnemer nimmer grond voor opzegging of ontbinding van de Overeenkomst.

3. Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Leverancier Afnemer desgevraagd schriftelijk informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties als bedoeld in dit artikel.

 

Artikel 17. Overdracht van rechten en verplichtingen

1. Afnemer is niet gerechtigd de rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde te verkopen en/of over te dragen.

2. Leverancier is gerechtigd zijn aanspraken op betaling van vergoedingen aan een derde over te dragen.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht en geschillen

1. De overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer worden beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

2. Geschillen welke tussen Leverancier en Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Leverancier en Afnemer gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door de rechter te Eindhoven.

 

De algemene voorwaarden zijn in PDF formaat te downloaden:

Algemene Voorwaarden P&O Software B.V.pdf